Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Kosten cq investeringsbegrotingen

Met behulp van een investeringsbegroting kunt u inschatten wat de kosten zijn voor uw project. Naarmate u vordert in uw planvorming wordt de investeringsbegroting steeds gedetailleerder en nauwkeuriger. Globaal bestaan de investeringskosten uit grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten. Eventueel ook nog onvoorziene kosten (onderdeel van de bijkomende kosten).

 

Elementenbegroting

In de VO fase maken wij een elementenbegroting, dit is een gestructureerde begroting waarbij met niveau's gewerkt wordt. Zo ontstaat een gestructureerde opbouw waarbij men op bouwdeel niveau de begroting kan nalopen. De raming wordt vanuit het programma van eisen en bijbehorende bouwkundige tekeningen opgesteld. Aangaande de constructieve opzet van het plan zullen wij, indien hiervoor nog geen advies is opgesteld, dit naar eigen inzicht en ervaring opstellen, evenals installatietechnisch. Tevens kunnen wij adviseren in de staartkosten, percentage nader planuitwerking/onvoorzien,  bouwsystematiek, bepaling bouwtijd en dergelijke. Met een elementenraming weet u in een vroeg stadium of het voorlopig ontwerp binnen het geplande budget valt. Vroeg genoeg om tijdig en constructief bij te sturen.

Onze kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang.

Verder stellen wij meestal voor dat wij meewerken aan het opzetten/controleren van de technische omschrijving waarin onze uitgangspunten en aannames zijn vermeld, dit completeert en fundeert de elementenraming.

 

Directiebegrotingen

In de DO Fase maken wij een directie- (detail) begroting. De opzet van deze begroting is, zoals wij deze voorstaan, als zijnde een inschrijvingsbegroting echter wordt gemaakt zonder offerteaanvragen.

Aangaande de installatietechnische opzet van het plan zullen wij, indien deze gegevens ontbreken, dit naar eigen inzicht en ervaring opstellen. Aangaande de bouwplaatskosten wordt een aparte deelbegroting gemaakt. In elke fase, maar met name in de DO fase, is het van belang om kritisch te kijken naar mogelijke bezuinigingen en optimalisaties, dus hierin voorstellen te doen en deze door te rekenen. Uiteindelijk ontstaat er een optimaal bouwplan waarvoor geen kwaliteit is ingeleverd.

 

Inschrijfbegrotingen

In de Bestek-fase maken wij een inschrijvingsbegroting, dit is een detailbegroting gelijk aan die van de DO fase echter met dit verschil dat voor alle materiaal, materieel en onderaannemers offertes worden aangevraagd. Om tot het gewenste resultaat te komen sturen wij op het budget vanuit de DO raming. Nu weten we dat het project de werkelijke kosten 99,9% benader en er dus geen zaken als een post onvoorzien dient te worden meegenomen.

Terug naar diensten

Copyright. All Rights Reserved.